Ο θεσμός της τραπεζικής διαμεσολάβησης θα κάνει εντός του 2019 τα πρώτα βήματά του στην πράξη και στην Ελλάδα. Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών μέσω και του Τραπεζικού Μεσολαβητή, η διαμεσολάβηση θα είναι κρίσιμη για τις νέες ρυθμίσεις δανείων, στις οποίες θα προχωρήσουν οι τράπεζες και για την επιτάχυνση της επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των δικαστικών υποθέσεων. Μπορεί να τη ζητήσει τόσο η τράπεζα όσο και ο οφειλέτης. Σημειώνεται ότι τράπεζα και δανειολήπτης είναι ελεύθεροι να τερματίσουν τη διαδικασία όποτε το επιθυμούν.
 
Η διαδικασία
 
1. Εκδηλώνεται η πρόθεση διαμεσολάβησης είτε από τον πελάτη είτε/και από την τράπεζα κι εφόσον γίνει έλεγχος του αιτήματος, το αίτημα περνάει στη διαμεσολάβηση. Η διαδικασία αφορά σε προβληματικά δάνεια, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής και το είδος του δανείου, και συγκεκριμένα οφειλέτες καταναλωτικών, στεγαστικών, επαγγελματικών κι επιχειρηματικών δανείων, τα οποία:
έχουν καταγγελθεί, αλλά δεν έχει εκδοθεί διαταγή
έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.
έχουν δοθεί σε πελάτες που πρόκειται να χαρακτηριστούν «μη συνεργάσιμοι» στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας.
έχουν ήδη χαρακτηριστεί «μη συνεργάσιμοι» (πριν από την καταγγελία του δανείου τους), στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας.
έχουν ήδη συμφωνήσει με την τράπεζα ρυθμίσεις που δεν τηρούνται.
βρίσκονται ήδη σε δικαστική οδό ή προτίθενται να την ξεκινήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί ο πελάτης να προσφύγει στη διαμεσολάβηση ακόμα και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας του.
 
2. Επιλογή, από κοινού από τα μέρη, ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή από το Μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 
3. Διεξαγωγή της διαμεσολάβησης σε ουδέτερο χώρο, συνήθως στο γραφείο του διαμεσολαβητή, με υποχρεωτική παρουσία δικηγόρων και για τις δύο πλευρές.
 
4. Ο διαμεσολαβητής αμείβεται ωριαία και το κόστος επιμερίζεται και στις δύο πλευρές και η συνήθης διάρκεια είναι από τρεις ως πέντε ώρες. Η αμοιβή των δικηγόρων βαρύνει την κάθε πλευρά ξεχωριστά.
 
5. Αν υπάρξει συμφωνία, υπογράφεται «Πρακτικό Επιτυχίας», το οποίο κατατίθεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο και αποτελεί εκτελεστό τίτλο.
 
Σε περίπτωση αθέτησής του από τον δανειολήπτη, με βάση την εκτελεστότητα του τίτλου, η τράπεζα προχωρεί απευθείας σε δικαστικές ενέργειες, με αποτέλεσμα το δάνειο να επιστρέψει στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων.
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΦΑΣ
Δικηγόρος
Διαμεσολαβητής
Σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων