Τομείς Εξειδίκευσης

Υπηρεσίες

Απόκτηση ακινήτων
από πλειστηριασμό

hm4-Family-law-icon1Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε είτε για προσωπική χρήση, είτε ως επένδυση για εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος είτε επιχειρηματικά αποκτώντας το ακίνητο που θέλετε με σκοπό την ανακαίνιση και την μεταπώλησή του δίνοντάς του μεγάλη υπεραξία, την οποία επωφελείστε εσείς.

Λόγω της συνεργασίας μας με εταιρίες διαχείρισης δανείων που προωθούν ακίνητα σε πλειστηριασμό, σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε σχετικά με το ακίνητο και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ευρεθούν διαφορετικά ώστε να είστε σίγουροι για το ακίνητο που πρόκειται να αποκτήσετε μέσω πλειστηριασμού.

hm4-Insurance-icon1Όλη τη διαδικασία την αναλαμβάνουμε εμείς και η οποία συνίσταται στο νομικό έλεγχο του ακινήτου πριν τον πλειστηριασμό, την επικοινωνία με το συμβολαιογράφο, ο οποίος είναι αυτός που διεξάγει τον πλειστηριασμό, την διαχείριση όλης της διαδικασίας την ημέρα του πλειστηριασμού ο οποίος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω υπολογιστή, παρουσία του πελάτη ή δια πληρεξουσίου και τέλος τη διαδικασία απόδοσης του ακινήτου στο νέο ιδιοκτήτη. 

Στη θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και σε όλη την Ελλάδα

prac area real estate big 808x568

hm2-new-img4Το μέλλον της απόκτησης ακινήτων θα είναι online λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και σήμερα αυτός ο τρόπος απόκτησης αποτελεί την ευκολότερη και ασφαλέστερη διαδικασία, αποτελώντας την καλύτερη μορφή επένδυσης για αυτούς που θέλουν να αξιοποιήσουν τα χρήματά τους με μεγάλες αποδόσεις.

Ειδικότερα η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική αποτελούν εξαιρετικούς προορισμούς καθώς ήδη υπάρχει έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον από Έλληνες ή ξένους επενδυτές. Προβλέπεται μάλιστα ότι οι αξίες των ακινήτων θα αυξηθούν ιδιαίτερα γρήγορα στο άμεσο προσεχές διάστημα.

hm4 personalized img3 500x621

Αποτελεσματικότητα και συνέπεια

Σχέσεις Εμπιστοσύνης

Το δικηγορικό γραφείο LEFAS LAW & PARTNERS, με το καταρτισμένο προσωπικό του, εγγυάται την επιτυχή έκβαση οποιασήποτε υπόθεσης του αναθέσετε.

Εμπειρία ετών και βαθιά γνώση των κανόνων της αγοράς, εξασφαλίζουν άμεσα θετικά αποτελέσματα.

hm4 icon1

Εμπορικό Δίκαιο

 • – Σύσταση εταιρειών
 • – Τροποποίηση εταιρειών (μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, συγχωνεύσεις, μετασχηματισμοί κλπ).
 • – Λύση εταιρειών
 • – Αναδιάρθρωση εταιριών
 • – Ίδρυση εταιριών στο εξωτερικό
 • – Ίδρυση υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών
 • – Εμπορικές συμβάσεις
 • – Συμβάσεις δικαιόχρησης
 • – Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής
hm4 icon2

Real Estate Law

 • – Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων κλπ.
 • – Επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων
 • – Έλεγχο τίτλων
 • – Μισθωτικές διαφορές (δικαστική επιδίωξη οφειλόμενων μισθωμάτων, αγωγές και διαταγές απόδοσης μισθού, κλπ).
 • – Διανομή ακινήτων
 • – Αγωγή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου
hm4 Business law icon

Οφειλές σε τράπεζες

Είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν σε μας για να ρυθμιστεί κάθε είδους οφειλή σε τράπεζα ή fund (διαχειριστές δανείων) με απευθείας διαπραγμάτευση ή μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών που γίνεται με τη λειτουργία συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί από το κράτος.

Dispute Resolution

Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση είναι υποβοηθούμενη από τρίτο πρόσωπο, το διαμεσολαβητή, διαπραγμάτευση μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών με σκοπό την από κοινού εύρεση λύσης εξωδίκως, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.

Τα μέρη δηλαδή οδηγούνται από μόνα τους, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή που είναι ειδικά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο πρόσωπο, σε λήψη απόφασης προς επίλυση της διαφοράς τους, η οποία, αφού υπογραφεί, δεσμεύει απόλυτα τα μέρη και είναι εκτελεστή σύμφωνα με τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί αναγκαστικής εκτέλεσης των αποφάσεων ή εν γένει εκτελεστών εγγράφων.

practice2 newspic1 404x511

Τραπεζικό & Οικονομικό Δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο εξειδικεύεται σε θέματα τραπεζικού και οικονομικού δικαίου και τα στελέχη του έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις να αξιολογήσουν με ασφάλεια κάθε τραπεζική σύμβαση και αντιδικία που αφορά σε οφειλές προς Τραπεζικά ιδρύματα.

 

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • – Aξιολόγηση όρων τραπεζικών συμβάσεων (ΓΟΣ)

 • – Zητήματα από συμβάσεις πίστωσης (ειδικότερα καταναλωτικής πίστεως, πιστωτικών χρεών κλπ.)

 • -Zητήματα προστασίας καταναλωτή

 • -Άμυνα καταδιωκτικών μέτρων των Τραπεζών (ανακοπές, αναστολές διαταγών πληρωμής, αναστολή πλειστηριασμών ακινήτων κλπ)

 • -Διαπραγμάτευση με Πιστωτικά Ιδρύματα

 • -Ρύθμιση τραπεζικών οφειλών

 • -Ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών ν. 4224/2013

lefas black logotypo

hm4-Family-law-icon1Με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών θεσπίστηκαν οι γενικές αρχές συμπεριφοράς μεταξύ δανειολήπτη και Τράπεζας, προκειμένου να διακανονίζονται δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση αλλά δεν έχουν καταγγελθεί.

hm4-Insurance-icon1Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα όλη την διαδικασία ρύθμισης των δανείων σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Ποια είναι η διαδικασία;

Θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα πέντε στάδια:
Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη
Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη
Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονομικών δεδομένων
Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης
Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων

 

Αυτά τα πέντε στάδια αφορούν τον λεγόμενο συνεργάσιμο δανειολήπτη, δηλαδή αυτόν ο οποίος πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,

β) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών,

γ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της

δ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητα του [κληρονομιά κ.λπ.], απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λπ.) και

ε) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης.

hm4 personalized img4 500x621
lefas

3 βασικοί τύποι ρύθμισης

Ποιοι είναι βασικοί τύποι ρύθμισης που προβλέπονται;

Η διάρκεια τους είναι μικρότερη των 5 ετών και μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Καταβολή μόνο των τόκων.
 • Μειωμένες δόσεις για ορισμένη περίοδο.
 • Περίοδο χάριτος .
 • Μεταφορά πληρωμής δόσεων για το μέλλον.
 • Τακτοποίηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.
Η διάρκεια τους είναι μεγαλύτερη των 5 ετών και μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Μόνιμη μείωση επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
 • Αλλαγή Τύπου επιτοκίου, από κυμαινόμενο σε σταθερό ή το αντίστροφο
 • Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου.
 • Διαχωρισμός του δανείου σε δύο τμήματα (πχ ένα ενυπόθηκο δάνειο το οποίο θα συνεχίσει θα πληρώνεται κανονικά το μισό και το υπόλοιπο να μεταφέρεται για το μέλλον, με ρευστοποίηση περιουσιακού στοιχείου ή άλλου είδους διευθέτηση).
 • Μερική διαγραφή χρεών.
 • Πρόσθετη εξασφάλιση για να επιτευχθεί ευνοϊκότερη ρύθμιση.
 • Λειτουργική αναδιάρθρωση της επιχείρησης με αλλαγή της διοίκησης όταν οι πιστωτές θεωρούν βιώσιμη την επιχείρηση.
 • Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με Μετοχικό Κεφάλαιο όπου η Τράπεζα καθίσταται μέτοχος της επιχείρησης.
Ο σκοπός είναι η οριστική τακτοποίηση της οφειλής και μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Εθελοντική παράδοση Ενυπόθηκου ακινήτου (Ο δανειολήπτης παραχωρεί την κυριότητα του ακινήτου).
 • Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση (Ο δανειολήπτης παραχωρεί την κυριότητα του ακινήτου υπογράφοντας σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, με δυνατότητα μίσθωσης και χρήσης για ορισμένη χρονική περίοδο).
 • Πώληση και ενοικίαση (Ο δανειολήπτης παραχωρεί την κυριότητα του ακινήτου με δυνατότητα μίσθωσης για ελάχιστη περίοδο τριών ετών).
 • Μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα.
 • Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας για αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης μικρότερης αξίας.

Ενδιαφέρεστε για συνομιλία μαζί μας;

Κλείστε online ραντεβού μέσω Zoom Meeting